ADS


Breaking News

"เมยวดี ศรีดี" ร่วมมอบสิ่งของให้ “มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ"

 คุณเมยวดี ศรีดี ร่วมมอบสิ่งของให้ “มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ"

     วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะที่ปรึกษาฯ พร้อม คุณเมยวดี ศรีดี รองประธานที่ปรึกษาอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรม"โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง"เพื่อน้องๆคนพิเศษบริจาคค่าอาหารกลางวันและเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งมอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิเศษในครั้งนี้

     ทั้งนี้มูลนิธิบ้านครูบุญชูมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่และก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ด้วยการน้อมนำเอา “ศาสตร์พระราชา” มาปรับใช้เพื่อทำการเกษตรหล่อเลี้ยงปากท้องกว่า 190 ชีวิต และสร้างห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กทุกคนในบ้านครูบุญชู

     “เป้าหมายสูงสุดของครูก็คือ การที่เด็กทุกคนในบ้านครูบุญชูเติบโตขึ้นอย่างมีพัฒนาการ ครูและพี่เลี้ยงทุกคนจึงพยายามดูแลและส่งเสริมให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษา มีอาชีพการงานที่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้ารอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเงินบริจาคเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป้าหมายของครูก็สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อความพออยู่พอกินและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน”