ADS


Breaking News

วว. มอบ 2 แคมเปญ ดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่พี่น้องประชาชน

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 แด่พี่น้องประชาชน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) แด่พี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมไทยที่ใช้ได้จริง เกิดผลจริง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) จุดพักรถช่วงปีใหม่ @ สถานีวิจัยลำตะคอง ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  หน่วยงานในภูมิภาคของ วว. ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของโคราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและแมลง พร้อมเป็นจุดพักรถระหว่างการเดินทางที่สามารถต้อนรับทุกท่านด้วยที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด อยู่ไม่ไกลจากเขาใหญ่ และอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคอง 

2) ลดราคาค่าบริการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 5-10% เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคม  - มีนาคม 2567  

...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 วว. ขอมอบ 2 แคมเปญ ดังกล่าวแด่พี่น้องประชาชนทุกท่าน...เมื่อพักรถ พักผ่อน ก่อนถึงบ้าน แล้วกลับมาดำเนินชีวิตปกติ วว. พร้อมก้าวเคียงข้างผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ ผ่านการมุ่งเน้นการดำเนินงานผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ “วว. JUMP” ที่ให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการให้บริการแบบ One Stop Service ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที สนับสนุนการพลิกฟื้นการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม...ผู้ว่าการ วว. กล่าว