ADS


Breaking News

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดใหญ่มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” ท่องโลกพระพุทธศาสนา ออนไลน์ออนไซต์ครบ Walk Rally “ธรรม...นำจิต สื่อ...นำใจ” เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ด้วยธรรมะ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” ท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Walk Rally “ธรรม...นำจิต สื่อ...นำใจ” เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ด้วยธรรมะ
     (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” โดย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์, ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนชนเข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีพ่อแม่และครอบครัวคือเบ้าหลอมกล่อมเกลา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน และมีสถาบันครอบครัว สถาบันศึกษา และศาสนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้รังสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ผลิตและรวบรวมสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มาไว้ที่งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกท่านร่วมท่องโลกพระพุทธศาสนา เข้าถึงธรรมะได้ โดยง่าย สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน พุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนา สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ หลักธรรมคำสอนของศาสนา สามารถสร้างให้เด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และใช้สื่ออย่าง สร้างสรรค์ ซึ่งเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นี้ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต นายเสริมศักดิ์กล่าว
     จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมา ด้วยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มากกว่า ๑,๒๐๐ คน รวมไปถึงจำนวนผู้เข้าร่วม นิทรรศการเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ (Virtual Exhibition) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากกว่า ๖๓,๐๐๐ การรับชม ในปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ ในชื่อ งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” ซึ่ง “ธรรม” ในที่นี้หมายถึง “ธรรมะ” โดยมีการจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ
     รูปแบบที่ ๑ การจัดกิจกรรม On Ground Event จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น Walk Rally ธรรม...นำจิต สื่อ..นำใจ / การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ “สุขด้วยธรรม” และหัวข้อ “สื่อ ธรรม ดี” โดย วิทยากรและศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อาทิ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล ตัวแทนสื่อสารมวลชน, นางสาววนิ อินพุทธ, นายเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๕ อีกทั้งในปีนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส แสดงความรู้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยได้จัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” ใน หัวข้อ “การให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวัน” ซึ่งมีเงินรางวัลรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่ในรูปแบบ Virtual Exhibition
     รูปแบบที่ ๒ กิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริง (Online Event) ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม สื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงธรรมะได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส
     สามารถรับชมได้ที่ www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข.com โดยจะทำการเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ธันวาคมนี้เป็นต้นไป