ADS


Breaking News

ทีมนักประดิษฐ์ไทย สร้างชื่อ คว้ารางวัลจาก “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ในการคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน AEII 2023 ในระดับต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัล ในระดับเหรียญทอง ได้แก่

-ผลงานเรื่อง “BioCa: สารเสริมธาตุอาหารแคลเชียมชีวภาพสำหรับพืช” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมได้รับรางวัล The 3rd Prize of Inventions Geneva Award on stage จาก สมาพันธรัฐสวิส

-ผลงานเรื่อง “OxyRock” โดย นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ผลงานเรื่อง “วัสดุทดแทนกระดูกชนิดปรับความสามารถในการย่อยสลายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางออร์โธปิดิกส์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมถุงเพาะชำประสิทธิภาพสูงเสริมธาตุอาหารสำหรับพืชเก็บเกี่ยวราก” โดย นายขุนทอง คล้ายทอง และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

-ผลงานเรื่อง “เส้นพลาสติกหน่วงไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการพิมพ์สามมิติ” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-ผลงานเรื่อง “โดรนกู้ภัยชายหาด” จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมได้รับ Special Prize on stage จาก China Association of Inventions สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที AEII 2023 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในระดับสากล รวมทั้ง วช.จะได้ส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป


สำหรับ 10 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) ได้แก่

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• มหาวิทยาลัยทักษิณ

• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

• MT Natural Herb Co., Ltd.