ADS


Breaking News

ปูนซีเมนต์นครหลวง แสดงจุดยืนองค์กรธรรมาภิบาล ต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งมั่นองค์กรธรรมาภิบาล ต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล แสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัทฯ ‘ต้านทุจริตคอร์รัปชัน - งดรับของขวัญ’ และยืนหยัดการเป็นบริษัทธรรมาภิบาล โดยในปี 2566 ยังมีผลประกอบการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในทุกๆ ด้าน

คุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งมั่นการทำธุรกิจที่เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยผลประกอบการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของปี 2566 ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว” ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประมาณเกือบ 800 กิจการ ปูนอินทรีได้การยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้าน อาทิ อยู่ในกลุ่ม 405 บริษัทที่มีผลการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2566 และอยู่ในกลุ่ม 226 บริษัทที่มีผลการประเมิน AGM Checklist ในกลุ่ม 5 เหรียญ หรือดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน193 บริษัท ซึ่งได้รับผลการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ESG Ratings โดยบริษัทอยู่ในระดับ AA ส่วนในระดับอาเซียน ปูนอินทรียังอยู่ในกลุ่ม 76 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies ในปี 2564 ซึ่งเป็นรอบการประเมินล่าสุดของกลุ่มตลาดทุนในอาเซียน 10 ประเทศ หรือ The ASEAN Capital Markets Forum

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มีความภูมิใจในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อันตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นจัดการกับการทุจริต ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัทฯ ในการร่วมต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยเพื่อให้พันธมิตรธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริโภค มั่นใจในความโปร่งใส่และเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คุณมนตรี กล่าวว่า นโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเน้นย้ำมาโดยตลอด ภายใต้ข้อที่ระบุให้พนักงาน และผู้บริหารปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี ทุกโอกาสจากบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงจุดยืนถึงการปฏิเสธการให้สินบน อีกทั้งการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรทำงานอย่างมีจริยธรรม มีหลักการที่ดีในการทำธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความยั่งยืนขององค์กร” คุณมนตรี กล่าว