ADS


Breaking News

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จัดประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ประชุม มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
       คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ  รองประธาน และกรรมการ  อาทิ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข  อารยา อรุณานนท์ชัย  อุบล อัครพัฒน์  ทิพวิภา สุวรรณรัฐ  วิลาวัลย์ ธรรมชาติ  วรสุดา  รัตนสุคนธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมด้วย  เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 
     ที่ประชุมได้รับทราบพระมหากรุณาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ  ที่พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชนิพนธ์คำกลอน เพื่อเชิญไปจัดพิมพ์ลงบนหน้าปกสมุดฉีก ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ สำหรับมอบเป็น ส.ค.ส. อำนวยพรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และกรรมการมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ และที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ 
          ๑) ปี ๒๕๖๖ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นเกือบ ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินมากกว่า ๑๐ ล้านบาท  โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์  สถานศึกษาต่างๆ  และสื่อมวลชนทุกแขนง 
    สำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา และประธานแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะประธานอุปการะเยาวชน ได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมูลนิธิได้เสนอให้ผู้มีผลงานดีเด่นในการดูแลเยาวชนทุนมูลนิธิในทุกจังหวัดได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ด้วย
          ๒) การจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๗  อาทิ
     - พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ
     - การจัดพิธีพระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ และจัดการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด  (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) 
     - พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิ ฯ
     - การมีส่วนร่วมในการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๖๗
     ๓) เห็นชอบงบการเงินของมูลนิธิฯ
     มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปี ๒๕๒๕ โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของเรื่องสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ 
    ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า  ๓๒,๖๐๐ ทุน  เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๗๔ ล้านบาท 
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี ๐๘๐-๔๐๔-๒๔๓๙ และ ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้