ADS


Breaking News

สครท. เอ็มโอยู โครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานภาครัฐในประเทศไทย
19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
    จากปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดวิกฤติและทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้ประชาคมโลก มีมติร่วมกันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด ในส่วนของรัฐบาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีการออกนโยบายเรื่องพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม
     ด้วยเหตุนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เห็นถึงความสำคัญ จึงวางแนวนโยบายร่วมกันกับสหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย ซึ่งมี นายบุญรอด สนเปี่ยม เป็นประธานสหภาพ เพื่อประสานให้ทุกเครือข่ายของทางสหภาพจับมือกัน ศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องของพลังงานสะอาด ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางนโยบายของทางรัฐบาล
     จึงเกิดโครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนทํางานภาครัฐในประเทศไทย ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทยกับองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านพลังงานสะอาด ยานยนต์ไร้มลพิษ ที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับทักษะ (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ (Reskill) สร้างคนทำงานภาครัฐที่เป็นเลิศ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง เพื่อยกระดับชีวิตของคนทำงานภาครัฐให้มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่
     และที่สำคัญคือการพัฒนาในทุกด้านนั้นจะขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ให้ใกล้เคียงกับ Net Zero ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของรัฐบาลไทยและประชาคมโลก
     โดยผู้ที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทํางานภาครัฐในประเทศไทย ในครั้งนี้ ได้แก่

1. สหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย (สครท.)

2. บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด

3. บริษัท รอยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

4. บริษัท ซันเวฟ โซลูชั่น จำกัด

5. บริษัท ยูนิสตรอง จำกัด

6. บริษัท ฟินเนเรียม จำกัด

7. บริษัท ต้าเสียง จำกัด

8. สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (สคส)

    นอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อเสียงแห่งสหภาพ ซึ่งมีเนื้อหาสิทธิและความเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานภาครัฐอีกด้วย
     การร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการขับเคลื่อนในทุกมิติ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภาคีเครือข่ายที่จะยังมีพันธมิตรสหภาพอื่นๆ เข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมากในอนาคต
     เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคน สร้างคนทำงานภาครัฐที่เป็นเลิศ ในการทํางานพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับพัฒนาพลังงานสะอาด ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อความยั่งยืนต่อไป

#สครท #สหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทย