ADS


Breaking News

TCMA สานพลังอาเซียนซีเมนต์ เร่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ แก้วิกฤติโลกเดือด

TCMA รวมพลังอาเซียนซีเมนต์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤติโลกเดือด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลก ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศแบบสุดขั้ว เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบในวงกว้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ วิกฤติน้ำแล้ง ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาสุขภาพ จึงมีความพยายามร่วมกันในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้น้อยกว่า 1.5  องศาเซลเซียส ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของโลกที่ทุกคนต้อง “ร่วมมือกัน” และ“เร่งลงมือทำ”  TCMA เจ้าภาพประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีมนต์แห่งอาเซียน (AFCM)


ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า “ประเทศไทย โดยสมาคมอุตสาหกรรม-ปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 44 (AFCM: ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting) ระหว่างวันที่  23-25 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เป็นการประชุมแบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่สิงคโปร์ การประชุมครั้งนี้ สมาชิก AFCM 7 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย Butra Heidelberg Cement Sdn Bhd, Indonesia Cement Association (ICA), The Cement & Concrete Association of Malaysia (C&CA), Cement Manufacturers’ Association of the Philippines, Inc. (CeMAP, Cement & Concrete Association of Singapore (CNCAS) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และ Vietnam National Cement Association (VNCA) รวมทั้ง Cambodia Cement Manufactures Association (CCMA) เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในประชุม AFCM เป็นครั้งแรก เพื่อผสานความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”


AFCM ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และด้านเทคนิค (Technical Cooperation) รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง AFCM และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของอาเซียนมีความเติบโตก้าวหน้า สมาชิก AFCM ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ปัจจุบันมาเลเซีย ทำหน้าที่ประธาน AFCM โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุกปี 


ชูประเด็นหลัก “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน”


ในการประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน” (ASEAN Cement Collaboration towards Decarbonization) ถูกกำหนดเป็นประเด็นหลักของการประชุม โดยหัวข้อประชุมหารือครอบคลุม ทิศทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอาเซียน แนวโน้ม และความท้าทาย รวมทั้งความร่วมมือด้านเทคนิคในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้วัสดุทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล/ ถ่านหิน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม/คุ้มค่า ตามแนวทาง Circular Economy เป็นต้น

“TCMA ต้องขอบคุณสมาชิก AFCM ที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทย ในการกำหนดให้ “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน” เป็นประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะทำให้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของอาเซียน ภายใต้บริบทนโยบาย แนวทาง และความพร้อมของแต่ละประเทศสมาชิก สามารถมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดร. ชนะ กล่าว

 

ผสานความร่วมมือทั้งในไทย ภูมิภาค และระดับโลก


การประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ผลิตอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ในอาเซียนแล้ว ยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง AFCM ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียน กับองค์กรสำคัญระดับโลก ด้านปูนซีเมนต์และคอนกรีต และภาครัฐของไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) พร้อมตอบโจทย์วิกฤติโลกเดือด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thomas Guillot, Chief Executive of Global Cement and Concrete Association (GCCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกด้านซีเมนต์และคอนกรีต ครอบคลุมกำลังการผลิตของทั้งโลกกว่า 80% รวมด้วยนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริม-การลงทุน 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ดร. ชนะ นายก TCMA พร้อมด้วยสมาชิก


ดร. ชนะ กล่าวเพิ่มเติม ว่า “การจะบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนได้ เป็นการดำเนินงานที่ท้าทาย และทุกระดับต้องร่วมกันดำเนินงาน ทั้งนโยบาย มาตรการ กลไกดำเนินงาน และการลงมือทำ ในการประชุมครั้งนี้ จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง/ แนวทางขับเคลื่อน ‘The Collaboration towards Decarbonization’ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำในแต่ประเทศสมาชิก AFCM กับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมในระยะยาวได้ โดยสมาชิก AFCM จะมีส่วนร่วมดำเนินการที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้” 


AFCM หนุนแนวทางลดคาร์บอนของ TCMA มุ่งสู่ Net Zero 2050


TCMA ปักธงชัดเจนในการขับเคลื่อนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ Thailand 2050 Net Zero Cement & Concrete Roadmap ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยเชื่อมโยงไปกับโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในซีเมนต์และคอนกรีตเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 


“TCMA ขอบคุณสมาชิกอาเซียนซีเมนต์ที่ให้การสนับสนุน TCMA อย่างเต็มที่ ต่อการดำเนินงานตามโรดแมป ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยสู่ Net Zero ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า นับเป็นบทบาทสำคัญของไทยในการขับเคลื่อน Decarbonization ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนให้ไปทิศทางเดียวกัน การทำงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านการกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือ รวมถึงเข้าใจกลไกการทำงาน และเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่/ จังหวัด รวมถึงระดับภูมิภาค เช่น AFCM และระดับโลก เช่น GCCA ด้วยแนวทาง Public-Private-People Partnership (PPP) นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายตามโรดแมป และจะช่วยให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในประเทศตามมา รวมถึงดึงดูดอุตสาหกรรม Smart & Sustainability” ดร. ชนะ เน้นย้ำ 


TCMA มอบพวงมาลัยให้เวียดนาม ส่งต่อเจ้าภาพ


ดร. ชนะ นายก TCMA และสมาชิก TCMA ได้แก่ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย บมจ. ชลประทานซีเมนต์ บจก. ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก บมจ. ทีพีไอ โพลีน บจก. เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑก่อสร้าง และ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกันมอบพวงมาลัยประดับลายประจำยาม ให้เป็นของขวัญ และเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีร่วมมือ ให้แก่เวียดนาม
เพื่อส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AFCM ครั้งที่ 45 ในปีถัดไป ถือเป็นการปิดฉากการประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีมนต์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 44 นี้ อย่างเป็นทางการ


“การประชุม AFCM ครั้งที่ 44 จบลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกอาเซียนซีเมนต์ TCMA ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ขอขอบคุณสมาชิก AFCM ทั้ง 7 ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ รวมถึงสมาชิก TCMA ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และความอบอุ่นแบบไทย TCMA ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และพร้อมร่วมมือกับสมาชิก AFCM ในการขับเคลื่อนงานระหว่างผู้ผลิตปูนซีมนต์ในอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามที่ไทยได้ริเริ่มไว้ ซึ่งเป็นวาระสำคัญในระดับโลก ที่ต้องร่วมมือกันและเร่งดำเนินงานอย่างจริงจัง” ดร. ชนะ กล่าวสรุป