ADS


Breaking News

สช.ถกเข้ม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ ประเด็น การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. จัดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖  ประเด็น การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๕-๑๖  เป็นประธาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวัง อนาคตประเทศไทย”  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคมนี้ โดยเวทีสมัชชาสุขภาพฯประจำวันนี้นำเสนอข้อนโยบายประเด็น “การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ” โดยมี ผู้แทนคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานพัฒนาประเด็น ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับ สนับสนุนและเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาร่วมประชุมคับคั่ง ณ ห้องประชุมแมจิก๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ 

     การประชุมในวันนี้มีสาระสำคัญของกรอบทิศทางนโยบายดังนี้ 

๑. สร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยการสร้างค่านิยมร่วมในสังคม ด้วยการสร้างเด็กที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญของเด็กในช่วงชีวิต ๒,๕๐๐วันแรกผ่านกลยุทธ์การสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่และต่อเนื่องในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมายผ่าน ระดับบุคคล  - ผู้มีบทบาทสำคัญต่อความคิด-Influencer ในกลุ่มดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ระดับเครือข่าย ในทุกพื้นที่ และ สื่อสารผ่านทุกแพลตฟอร์มที่นำเสนอรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม เป็นต้น 

๒. เร่งผลักดันนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว ผ่านการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบุตรใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านเวลา  - ส่งเสริบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นแก่พ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก อาทิ การปรับลดชั่วโมงหรือวันในการทำงาน การทำงานนอกสถานที่ หรือ  WFH  การเพิ่มสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่กำหนดวันลาคลอดอย่างน้อย ๑๔ สัปดาห์เป็นต้น มิติด้านการเงิน ศึกษาด้านความเป็นไปได้ของการให้เงินอุดหนุนค่าคลอดบุตรและการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และการสนับสนุนการศึกษาของบุตร เช่นการปรับลดค่าเล่าเรียนในครอบครัวที่มีบุตรมากเป็นต้น  มิติระบบสนับสนุนการเลี้ยงดูลบุตร โดยจัดให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการศูนย์เด็กเล็ก ๐-๖ ขวบในชุมชน เป็นต้น มิติด้านกฎหมาย ได้แก่ การผลักดันกฎหมายให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวสำหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ อนุญาตให้ครอบครัวในกลุ่ม LGBTQ สามารถจดทะเบียนสมรสและรับอุปการะบุตรได้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอุ้มบุญ และ การกำหนดให้การมีบุตรยากเป็นโรคและสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้เป็นต้น 

     กรอบทิศทางนโยบายดังกล่าว เป็นส่วนสาระสำคัญเพียงส่วนหนึ่งที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในงาน

     ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๖  ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ