ADS


Breaking News

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดใหญ่งานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส

จัดใหญ่งานสิ่งแวดล้อม เริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัด งานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ ๕ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส เป็นงานที่จัดแสดงผลงาน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนนทบุรี การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในงานได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, ดร.กมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, คุณอุดร ระโหฐาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นางสาว ฌลาณัฏฐ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมงานและเสวนาให้ความรู้ นอกจากนี้ภายในงานยังไฮไลท์ด้านต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดงงานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Make Use Return และนวัตกรรมกว่า 800 ผลงานมาแสดง พร้อมงานเสวนาพิเศษ “บทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) " และ "ความเข้าใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงเรียน" รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาชา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี) 

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน เพื่อเป็นพื้นที่ที่จะใช้แสดงออกซึ่งความสามารถ และการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเห็นว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้คนเกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใสเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อตามแนวทางที่พระราชทานไว้ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้ถึงผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ประจำวันที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะครู เด็กนักเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงาน แนวความคิด นวัตกรรม การสร้างสรรค์งานด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สู่การเป็นต้นแบบในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกรอบแนวความคิดการจัดงานคือ Let’ s make it togetherร่วมคิด ร่วมทำ สู่ความยั่งยืน” การรวมพลังของเยาวชนนนทบุรี กับไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน พื้นที่การจัดงานในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 นิทรรศการศาสตร์พระราชา นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการ Make Use Return จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โซนที่ 2 เวทีเล็ก พื้นที่การจัดแสดงความสามารถของเยาวชนนนทบุรี โซนที่ 3 นิทรรศการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี โซนที่ 4 เวทีใหญ่ พื้นที่จัดการแข่งขัน และการเสวนา หัวข้อ “บทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ” และ “ทำความเข้าใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงเรียน” ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษาออนไลน์ผ่านทาง Facebook และ YouTube Green & Clean โรงเรียนสีเขียวด้วย 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ธนะโชคกรุ๊ป บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม  ภายในงานยังประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง งานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Make Use Return และนวัตกรรมกว่า 800 ผลงานมาแสดงนอกจากนี้ยังมีงานเสวนา บทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (SDGs) และ "ความเข้าใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงเรียน"รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดเป็นกิจกรรมที่นำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวความคิด ไอเดียสร้างสรรค์ งานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดเป็นฝีมือและความสามารถของเยาวชนนนทบุรี พลังเล็กๆ ของเยาวชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ยั่งยืนสืบไป