ADS


Breaking News

มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อ! คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก “ASIC” การันตีคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ

มทร.ธัญบุรี คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก “ASIC” การันตีคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ
   มทร.ธัญบุรี รับรางวัลระดับนานาชาติจาก ASIC-UK ประเทศอังกฤษ ด้านการดูแลนักศึกษา และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา ในงาน ASIC Annual Conference & Award 2023 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
     รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “ASIC Annual Conference & Award Dubai 25-26 October 2023 Impact & Outcomes: The Power of Quality in International Education” จัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทาง มทร.ธัญบุรี ได้ส่งผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นำโดย รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ รศ.ดร.ปริญญา มีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม 
  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่าในงาน ASIC Annual Conference & Award 2023 ยังได้มอบ 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติแก่ มทร.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนรับรางวัล ซึ่งรางวัลแรกคือ รางวัล Entrepreneurship in Education ที่มหาวิทยาลัยได้สะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ส่วนอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัล Duty of Care to Student ที่ มทร.ธัญบุรี มีแนวนโยบายและการปฏิบัติเพื่อดูแลนักศึกษาอย่างเป็นเลิศในหลายด้านด้วยกัน ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่เข้มข้น ต่อเนื่อง และความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     ขณะที่ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ยังได้รับเชิญให้นำเสนอความสำเร็จสู่นานาชาติด้านการจัดการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ “University’s Role in the community: implementation of research and hands-on education” ซึ่งนำเสนอโดย รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกและผู้แทนองค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมรับฟัง ให้ความสนใจ และชื่นชมการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างมาก เกี่ยวกับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การบูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรม และโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต