ADS


Breaking News

วช.ฉลองใหญ่ครบรอบ 64 ปี สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ย้ำบทบาท หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

วช. จัดงานครบรอบ 64 ปี สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชูบทบาท หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
     วันที่ 24 ตุลาคม 2566 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 64 ปี “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและ นวัตกรรม” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วช. ในทศวรรษที่ 7 กับการพัฒนาประเทศ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ และหน้าที่ ของ วช. รวมถึงนําเสนอผลงานวิจัยและdนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนํางานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ วช. ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 64 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 ณ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 64 ปีที่ผ่านมา วช. มีบทบาทในการ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้พัฒนามากขึ้น มีการสร้างฐานความรู้และต่อยอดงานวิจัยให้เกิด ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคสังคม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จวบจนรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับความต้องการ และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น ซึ่ง วช. ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ อํานาจ 7 ประการได้แก่ การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทําฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศ การริเริ่มขับเคลื่อนและประสานการดําเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญของประเทศ การจัดทํามาตรฐานและ จริยธรรมการวิจัย การส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ นวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

     “วช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไก ต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา วช. ได้ขับเคลื่อน งานวิจัยโดยดําเนินการไปแล้วไม่ต่ํากว่า 4,000 - 5,000 โครงการ โดยแผนภายใต้กรอบการวิจัย วช. ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งด้านการแพทย์ เกษตร สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ตามความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ วช. ยังมีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนากําลังคน และสนับสนุนส่งนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วม ประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ส่วนในด้านการบริหาร ผลงาน “ศูนย์วิจัยชุมชนโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค” ของ วช. ได้รับรางวัลเลิศ รัฐ ประจําปี 2566 ในสาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ สํานักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จ และเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ วช. ได้รับในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา”

     วช. จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 64 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ วช. และเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ โดยยกระดับโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูล ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย ภาคการประชุมในประเด็นสําคัญเพื่อการพัฒนา ประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม เช่น การบรรยายพิเศษต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการตลาดงานวิจัย ซึ่งมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ ประโยชน์มาจัดแสดง เช่น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ วิถีคุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ําสับปะรด ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด และผลิตภัณฑ์ผลสําเร็จจากโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่นํามาจัดแสดง

     นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา ในประเด็นสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม Global Partnership & Power of Young Researcher เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2050 to Carbon Neutrality ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นในหัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมเสวนา NRCT Talk: 64 ปี วช. อาทิ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย และกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ด้วยประดิษฐกรรม และผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์

     โดย งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 64 ปี “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัย และนวัตกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 ณ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ