ADS


Breaking News

สบพ. จัดใหญ่ เปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน และทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2

สบพ. จัดโครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน และทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2 
     สถาบันการบินพลเรือน โดยกองวิชาวิศวกรรมการบิน จัดโครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน และทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2  โดยมี ดร. พันศักดิ์  เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผู้ปกครองทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
     สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยทักษะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการเรียนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์ของกองวิชาวิศวกรรมการบิน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ในการลงมือปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน และหลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป