ADS


Breaking News

กทม.จัดใหญ่โครงการสวน 15 นาที เพื่อให้คนไทยสร้างเสริมสุขภาพ

กทม.เปิดโครงการสวน 15 นาที เพื่อให้คนไทย ได้ออกกำลังกาย 

     กทม.และ สสส. เปิดโครงการ มหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน 15 นาที ที่จะให้คนไทยได้ออกกำลังกาย ได้ง่ายๆ เดินถึงสวนภายในเวลา 15 นาที เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

     นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง มหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน 15 นาที ที่จะให้คนไทยได้ใช้สวนสาธารณะขนาดเล็กในการออกกำลังกาย ด้วยการใช้เวลาเดินถึงสวนสาธารณะภายในเวลา 15 นาที เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม: Active Environment for All.(แอคทีฟ เอ็นไวรอนเมนท์ ฟอร์ ออล)

ที่ ห้องประชุมเอ็มอาร์ 208 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ร่วมด้วย ยศพล บุญสม และ ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร จากโครงการ เวลพาร์ค และ ผศ.ดร.นินมล เสรีสกุล จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

      สำหรับโครงการโมเดลสวน 15 นาที นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าในกทม.มาทำเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก เพื่อให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เดินวิ่ง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคกลุ่ม Ncds

     นอกจากนี้ ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้องการพัฒนาโครงการ สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงพื้นที่ออกกำลังกาย ได้ทุกคน สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการเสวนาครั้งนี้ 

     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า คนไทยในปัจจุบันเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ขยับร่างกาย  หรือ โรค Ncds ทำให้ต้องหาวิธีที่จะให้คนไทยขยับร่างกาย ด้วยการใช้เวลาสั้นๆ 5 นาที 10 นาที เพื่อไม่ให้เราเป็นโรคนี้  ทำให้เป็นที่มาของโครงการโมเดลสวน 15 นาที

    สาเหตุที่เคนไทยจะไม่เป็นโรค  ไม่เจ็บป่วยนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย และนโยบายภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องจากเราต้องการเพียงพื้นที่เล็กๆ สำหรับ ใช้เป็นโมเดลสวน 15 นาที เพื่อจะได้มีสถานที่ออกกำลังกาย