ADS


Breaking News

เพาะกายจัดเทรนนิ่งฟิตเนสสร้างอาชีพ ยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาไทย

เพาะกายจัดอบรมสร้างอาชีพ ต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬาไทย

     สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยต่อยอดสร้างอาชีพจากกีฬาเพาะกายพัฒนาบุคลากรกีฬาให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ที่เป็นการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาหลักสูตร "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" เป็นรุ่นส่งท้ายปี 2566

     นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผุ้เข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย FITNESS PERSONAL TRAINERS หลักสูตร "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" ที่ ศูนย์ออกกำลังกาย "เดอะฟิสิคฟิตเนส" ชั้น 3 ไอทีสแควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 64 คน 

    โดยภายหลังเสร็จสิ้นการมอบวุฒิบัตร นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) หลักสูตร "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" นี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาเพาะกายให้ได้รับองค์ความรู้เพื่อไปต่อยอดในการทำงานโดยเฉพาะอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย หรือ FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) เนื่องจากปัจจุบันกระแสของคนรักสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นและสถานประกอบการจำนวนมากยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ ทั้งนี้ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โควิด 19 คลี่คลายลง ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นการเข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายจึงมีเพิ่มมากขึ้น สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้เน้นพัฒนาบุคลากรกีฬาทั้งในส่วนของนักกีฬาทีมชาติและเครือข่ายสมาชิกของสมาคมให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย หรือ FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ทั้งนี้เพื่อให้บรรดานักกีฬาของสมาคมและบุคลากรที่สนใจได้รับการพัฒนาให้เป็นอาชีพและใช้งานได้อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างรายได้และเป็นการต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมกีฬาของไทยโดยเป็นอาชีพที่เกิดจากกีฬาอย่างยั่งยืน

     สำหรับเนื้อหาการอบรมในหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย หรือ FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ประกอบด้วย ภาคทฤษฏี หลักสรีระ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่างๆ  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ บนร่างกาย โภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย และการฝึกภาคปฏิบัติโดยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องเรียนรู้

    การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานออกกำลังกาย หรือ FITNESS PERSONAL TRAINERS (ฟิตเนส เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน และเป็นรุ่นส่งท้ายของปี 2566

   ส่วนการอบรมครั้งต่อไปสมาคมฯ วางแผนจะเปิดในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ต่อไป