ADS


Breaking News

“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว. ปลื้ม! นักวิจัยไทยคว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมเอ็มโอยูหนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน ที่ วช.

“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว. เชิดชูนักวิจัยไทยคว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมร่วมพิธีลงนามสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วช. และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

     นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีระดับนานาชาติ การที่พวกเราได้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติและได้รับรางวัลมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก สามารถนำผลงานประดิษฐ์มาพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ และนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศก้าวเดินไปข้างหน้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. แนวคิด Resilience 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ 4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อมุ่งสู่วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ คือการ “พลิกโฉม” ประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จากนั้น รมต.กระทรวง อว. ได้เยี่ยมชมผลงานที่คณะนักวิจัยได้นำไปประกวดใน 2 เวทีระดับนานาชาติ ได้แก่ 1.) เวที WorldInvent Singapore 22+23” (WoSG) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 2.) เวที Indonesia Inventors Day 2023” (IID 2023) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและคว้ารางวัลใหญ่กลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

     จากนั้น รมว.กระทรวง อว. ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ “ ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ และ นายอัมพร พินะเส เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริม ผลักดัน การเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชนโดยเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ต่อจากนั้น ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน ที่ วช. ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักวิจัยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

     ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้นำผลงานประดิษฐ์คิดค้นผลงานวิจัยไปร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติต่าง ๆ วช. จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง