ADS


Breaking News

วช. แสดงความยินดี คุณศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. คนใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดี

ท่านศุภมาส อิศรภักดี

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม