ADS


Breaking News

BURAPHA ARTS EXHIBITION 2023 สุดยอดนิทรรศการ ศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง(Moments of Fond Remiscence) 9-27 ส.ค. 66 ณ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

BURAPHA ARTS EXHIBITION 2023 กลับมาสร้างสรรค์ สุนทรีย์และแรงบันดาลใจ จากนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง หรือ Moments of Fond Remiscence  ระหว่าง 9-27 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

     โดยพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย คุณดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า , รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา , รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ

     ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 ซึ่งตั้งชื่อภาษาไทยแสนโรแมนติกว่า บางคราว…ที่แสนหวาน และภาษาอังกฤษเก๋ไก๋ว่า Moments of Fond Remiscence และอยากให้ชีวิตเป็นศิลปะเป็นชีวิตที่ควรมีในหมู่คนไทยและคนทั้งโลก เพราะคนเราไม่ควรจะทำอะไรซ้ำๆ และเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น ควรจะมีเวลาชื่นชมกับความงามของศิลปะด้วย เพราะศิลปะสร้างชีวิตสร้างวิถีการทำงาน

     ได้รับทราบว่า มีผู้สนใจมาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนจีนนิยมมาเรียนการบริหารจัดการศิลปกรรม ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แสดงให้เห็นว่า คนไทยเก่งทางด้านศิลปะ และคนไทยมีศิลปะในหัวใจ ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว จึงน่าจะมีการเปิดวิชาทางด้านศิลปะและสุนทรีย์ให้มากขึ้น ซึ่งก็น่ายินดีที่ ทางคณะศิลปกรรม ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้เปิดคณะการดนตรีขึ้นอีกคณะด้วย วันนี้จึงถือโอกาสมาให้กำลังใจ ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จ มีคนมาชมงานกันมากๆ และจัดกันทุกปี ขอให้มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบความสำเร็จในการสร้างความสุนทรีย์ และให้ถือเป็นงานของเราที่จะช่วยกันทำให้สังคมไทยได้ซาบซึ้งกับศิลปะสืบไป

     รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและบริการชุมชนด้วยความรู้ทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่องและในพันธกิจทั้งหมด ล้วนเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จจากบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งคณาจารย์และผู้ให้การสนับสนุน ผลงานสร้างสรรค์ที่ออกมาล้วนแสดงถึงความสามารถที่หลากหลาย ทั้งในด้านทัศนศิลป์และงานออกแบบ ทางคณะฯ จึงได้รวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากบุคลากรในคณะนำมาจัดแสดงในชื่อ กิจกรรมว่า ศิลปกรรมบูรพาครั้งที่ 5 โดยจะมีการจัดแสดงผลงาน ระหว่าง 9-27 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

     รศ.ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ หัวหน้าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างแพร่หลายต่อไป

     ในปีนี้ใช้หัวข้อนิทรรศการว่า บางคราว…ที่แสนคิดถึง หรือ   Moments of Fond Reminiscence เพื่อสื่อความหมายถึงการกลับมาแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนิทรรศการศิลปบูรพาอีกครั้ง หลังจากต้องเว้นการจัดงานไปในช่วงวิกฤติโควิด-19 

     โดยจะถ่ายทอดช่วงเวลา ความทรงจำในห้วงมโนสำนึกจากภาพจดจำเก่าๆ ประสบการณ์ ความคำนึงถึงไม่ว่าจะดีหรือร้าย ความคิดถึงเป็นลักษณะความทรงจำชนิดหนึ่งที่ให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมา และเป็นตัวนำพาไปสู่ชุดความทรงจำต่าง ๆได้อย่างหลากหลายไม่เหมือนกัน

     นิทรรศการศิลปกรรม บางคราว…ที่แสนคิดถึง จึงเป็นการรวบรวมร่องรอยของความคิดของศิลปินหลายคนที่ระลึกถึงสิ่งๆ หนึ่งที่อยู่ในความจดจำ และประกอบกันขึ้นมาเป็นความคิดของศิลปินท่านนั้น ผ่านผลงานศิลปกรรม ซึ่งจะมีทั้งงานศิลปะจากปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม ภาพของสังคมที่ร้องเรียกหาความเท่าเทียม ธรรมชาติที่งดงาม ปรัชญา ความเชื่อทางศาสนา สัตว์เลี้ยงตัวโปรด แม้แต่ภาพความรู้สึกอารมณ์จากภาวะจดจำภายในของศิลปิน ความรัก ความชื่นชมและโหยหา ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นห้วงคำนึงหนึ่งที่ศิลปินคิดถึงอย่างสุดแสนจนอยากชวนให้ผู้ชม เกิดสภาวะ บางคราว…ที่แสนคิดถึง ไปด้วยกัน

     ก่อนเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ มีการจัดเสวนาวิจัยสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ผลงานจากศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ สุนทรีภาพชุมชน : ภาพจริงภาพแทน ภาพจำจากนิเวศวัฒนธรรมชายฝั่งและความทรงจำทุ่งตึก โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองดี จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปฎิบัติการศิลปะแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสิงขรเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมร่วมทางภราดรภาพในอาณาบริเวณด่านสิงขร โดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ชะลอสันติสกุล จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ สุนทรียภาพของมรดกวัฒนธรรมผ้าทอจ้วงจิ่น การสืบทอดฟื้นฟูและออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายลวดลายจ้วงจิ่น โดย Professor Dr.Zhang Yuhua จาก มหาวิทยาลัยนานนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการจัดแสดง ระบำผ้าทอบ้านปึก จากนิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

     ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง ได้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 สิงหาคม 2566