ADS


Breaking News

ผู้ว่าฯ นครพนม ห่วงใย เร่งส่งต่อธารน้ำใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีฝนตกหนักและน้ำโขงหนุนสูง

ผู้ว่าฯ นครพนม นำพาความห่วงใย ส่งต่อธารน้ำใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีฝนตกหนักและน้ำโขงหนุนสูง 
     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล , นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์) ปลัดจังหวัดนครพนม (นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำโขงหนุนสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจาก องพจนกรโกศล มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ /หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน/มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่าย โดยจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1. ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลบ้านข่า ตำบลท่าบ่อสงคราม และตำบลสามผง จำนวน 300 ชุด
2. ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อง ตำบลโพนสว่าง และตำบลนาเดื่อ จำนวน 150 ชุด
3. ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม ตำบลนาคำ และตำบลหาดแพง จำนวน 150 ชุด รวมทั้งสิ้น 600 ชุด 
     ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำโขงหนุนสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ตำบลบ้านข่า/หอประชุมโรงเรียนบ้านเอื้องพิทยาคม ตำบลบ้านเอื้อง และศาลาประชาคมท่านปฏิรูป หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม