ADS


Breaking News

กรมเจ้าท่า จัดใหญ่วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 164 ปี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 4 มอบทุนการศึกษา มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 164 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี มอบทุนการศึกษา มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ
    กรมเจ้าท่า ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ตามประวัติศาสตร์ การค้าขายทางเรือกับชาวต่างชาติปรากฏว่าเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยใด ๆ ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการตราพระราชบัญญัติ “กฎหมายท้องน้ำ” และทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช ชาวอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า ในฐานะเจ้ากรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2402 กรมเจ้าท่าจึงถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า
     ในปีนี้กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมเจ้าท่า และพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ จากนั้นเป็นการรับการแสดงความยินดีและรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสำหรับนำไปร่วมสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ซึ่งมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี โดยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
     โดยนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานราชการที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในกระทรวงคมนาคม ที่จนถึงปัจจุบันนี้ มีอายุถึง 164 ปี ภารกิจของกรมเจ้าท่า ครอบคลุมงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการคมนาคมทางน้ำและพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และชายฝั่งทะเล ด้วยภารกิจดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนแล้วว่า กรมเจ้าท่า มุ่งมั่น พัฒนาและยกระดับการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจที่หลากหลาย และยิ่งใหญ่ กลไกสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่น เข้มแข็ง ก็คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังความสามารถในการผลักดันกระบวนงานต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง และจากการมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าในยุคปัจจุบันได้ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ตื่นตัวในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต ผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลกรมเจ้าท่า เชื่อมั่นว่าหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ และคนต้นแบบจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กรมเจ้าท่า พัฒนาอย่างก้าวหน้า ก้าวไกลสู่ " MD 3S : SMART : STANDARD : SUSTAINABLE " ต่อไป 
     ทางด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น พร้อมมุ่งยกระดับการให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย อย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าท่า ให้มีความรู้ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ.2566-2567 กรมเจ้าท่า ได้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจให้มุ่งสู่ " MD 3S : SMART : STANDARD : SUSTAINABLE ผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ไม่เป็นเพียงการส่งเสริมการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางน้ำ แต่ยังช่วยสนับสนุนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมด้วยความ ทันสมัย : ได้มาตรฐาน : ผสานความยั่งยืนและในโอกาส 164 ปี แห่งการสถาปนากรมเจ้าท่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมเจ้าท่า จึงได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ จำนวน 9 รางวัล และหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่า จำนวน 3 รางวัล พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า สู่ "MD 3S" ให้มีความก้าวหน้า ก้าวไกล อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป