ADS


Breaking News

วว.ผนึกพันธมิตร บูรณาการเชิงพื้นที่ นำ 4 โมเดลเร่งยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ ด้วยภูมิปัญญาไทย

วว./พันธมิตร ร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่าน 4 โมเดลขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ. โดยเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม บนความร่วมมือระหว่าง วว. กับเครือข่าย มรภ. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ผ่านโมเดลการทำงาน 4 รูปแบบ

1) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ในการยกกระดับมาตรฐานสินค้าผู้ประกอบการชุมชน

2) จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์  มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการท่องเที่ยว

3) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน/มาตรฐานการผลิต  เพื่อการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน อย.

4) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์