ADS


Breaking News

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผนึก กระทรวง พม. แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ชูแนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”  
     วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงาน "วันสตไทย ประจำปี ๒๕๖๖ " ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"
     นายอนุกูล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปีเป็น " วันสตรีไทย" โดยได้พระราชทาน แนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย ๔ ประการ ได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซี่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทย มีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งพระราชทานพระราชนุญาต ให้ใช้ "ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน "วันสตรีไทย" สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ร่วมมือกันจัดงานวันสตรีไทยร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปีนี้ พ.ศ.๒๕๖๖ ก็นับเป็นเวลา ๑๖ ปี
     ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีท่านสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
     ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ได้กำหนดจัดงาน "วันสตรีไทย" ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทย ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมต่อไป
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดเผยว่า การจัดงานปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พระองค์ท่านพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ผู้มีอุปการคุณ จำนวน ๑๐๐ ราย และพระราชทานเกียรติบัตรให้กับสตรีไทยดีเด่น จำนวน ๑๕๐ ราย และท่านจะทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทย รวมถึงพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
     นางสาวสุกัญญา กล่าวอีกว่าสตรีไทยดีเด่น ในปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๑๕๐ ท่าน แบ่งเป็นประเภทสรรหา ๑๐ ท่าน ประเภทองค์กร ๘๒ ท่าน และประเภทจังหวัด ๕๘ ท่าน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมภาคเช้า ได้แก่ พิธีแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ๒) กิจกรรมภาคบ่าย ได้แก่การรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชมประกอบไปด้วย ๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓) นิทรรศการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔) นิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ๑) ผลิตภัณฑ์จากร้านโกลเด้น เพลซ ๒) มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ๓) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๔.) การแสดงสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายสตรี
     นายอนุกูล กล่าวอีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการธำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว ดังนั้น เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดจัดงาน "วันสตรีไทย" ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" เพื่อรวมพลังองค์กรเครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย
     นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด "วันสตรีไทย" ซึ่งช่วงพิธีเปิดงานจะมีขบวนอัญเชิญเทียน "วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖" ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ เป็นต้นไป