ADS


Breaking News

“ตราศักดิ์สิทธิ์” (SACIT Brand) ยกระดับ เชิดชู สร้างมูลค่าเพิ่ม 34 ผลงานศิลปหัตกรรมไทยสู่สากล

“SACIT Brand” ต่อยอด เชิดชู สร้างมูลค่าเพิ่ม 34 ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมไทยสู่สากล

26 กรกฎาคม 2566: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. จัดการแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรตราสัญลักษณ์ “ตราศักดิ์สิทธิ์” (SACIT Brand) เพื่อเชิดชู สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่การยอมรับในระดับสากล

นางสาวนฤดี ภู่รักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT เผยว่า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)  มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รางวัลเกียรติบัตรตราสัญลักษณ์ “ตราศักดิ์สิทธิ์” หรือ SACIT Brand  ได้เกิดขึ้นเพื่อมอบให้กับผลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีคุณภาพผ่านการประเมินคุณค่าตามหลักเกณฑ์ของ SACIT Brand  ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 5 หมวด ดังนี้

  • SACIT Globalize กลุ่ม ตราศักดิ์สิทธิ์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความงามในรูปแบบประยุกต์ศิลป์ มีประโยชน์ใช้สอยได้อย่างมีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในสากล 

  • SACIT Excellence 

  • SACIT Master  

  • SACIT Trend  กลุ่ม ตราศักดิ์สิทธิ์ สมัยนิยม  ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น มีรูปแบบสมัยนิยม สร้าง soft power ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

  • SACIT Dream ตรา สานต่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ เกิดจากผลงานของเยาวชน สถาบันการศึกษาที่สืบสานสร้างความจงรักภัคดีใน SACIT และ/หรือ เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์

โดยในปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลเกียรติบัตรตราสัญลักษณ์ “ตราศักดิ์สิทธิ์” ทั้งหมด 34 ผลงานซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความงาม และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างชัดเจน และนำมาจัดแสดงภายในงาน Crafts Bangkok 2023 ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอล 98- 99