ADS


Breaking News

เกินคาด! สัมมนาโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

การสัมมนาโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

     ( จากซ้ายไปขวา ) ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์สิริ , ศ.ดร.นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร , ศ.ดร.ปกรณ์ อุดมพันธุ์ , ศ.นพ.สุรพล อิสรไกลศรี , ศาสตราภิชานนายแพทย์พินิจ กุลลวณิชย์ , คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย , ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 

     เป็นความร่วมมือของ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคพาร์กินสันและกล่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง "โรคพาร์กินสันและการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้" รูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อมุ่งหวังในการที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในประเทศไทย เนื้อหามีความน่าสนใจ ทำให้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำคัญเกิดความรู้ ความตระหนัก ความตื่นตัวของอาการเตือนของโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยระยะแรก แนวทางในการวินิจฉัยหรือการประเมินอาการโดยใช้ระบบดิจิทัลเเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีประโยชน์ในการค้นหากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการระยะแรก หรืออาการเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคนี้เป็นจำนวนมากซึ่งโรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตจริงของคนในปัจจุบันนี้ซึ่งต้องหาแนวทางในการป้องกันต่อไป สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ. โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร