ADS


Breaking News

วช.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วช. จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา พัฒนาปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำเจ้าหน้าที่ วช. ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้บุคลากร วช. ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้าง จิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป ในวันเสาร์ที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม