ADS


Breaking News

เปิดยิ่งใหญ่วันนี้! มหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ๑-๓ ก.ค. นี้

เปิดแล้ววันนี้! มหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

    วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum เผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนว ทางการปฏิบัติ ด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ อาณาราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า      ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า “ภายใน งานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่าย
#พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ ได้แก่ นิทรรศการพิเศษ “ #สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน” นิทรรศการ “สืบสานงานพ่อ ส่งต่อลูกหลาน” โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัด แสดง ๔ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานข้าว ปลา นา น้ำ (สร้างอาหารสร้างความอุดมสมบูรณ์) ๒. ฐานโคก ป่า ดิน (ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง) ๓. ฐานกาแฟชุมชน ๔ ภาค รักษ์ป่า และ ๔. ฐานตลาดต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรกกับการรวมตัวของตลาดชุมชน ๔ แห่ง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการขยายผล แนวคิดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม ได้แก่ ตลาดชาวไร่ จ.อุทัยธานี กาดขี้เมี่ยง จ.แพร่ ตลาดปันรักษ์ขุนเลย จ.เลย และตลาดในสวนอเร็งญา จ.ขอนแก่น รวมถึงนิทรรศการ “จากกาแฟ ๑ ต้น สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ที่คนรักกาแฟห้ามพลาด การจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า ๑๒ วิชา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป คุณภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือกว่า ๑๕๐ ร้านค้า      ในวันเดียวกันนี้ พลอากาศเอก เสนาะ นำทีมคณะผู้บริหาร พี่น้องประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดจนถึงสื่อมวลชน รับมอบภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี จากโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล พร้อมร่วมกิจกรรมการหล่อเหรียญ โดยกลุ่มครูอาสา "ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา      โดยเปิดให้เข้าชมงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และสามารถรับชมบรรยากาศ ภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง ๓ วัน      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓, ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑ คลิกดูรายละเอียด wwww.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID: @wisdomkingmuseum a Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ #WisdomKing #WisdomKingMuseum #AgriMuseum