ADS


Breaking News

"ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ" และหมู่เสือ วปอ 58 จัด CSR มอบสิ่งของให้กับครู และนักเรียน จังหวัดนครราชสีมา

คุณ ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC และ notebook โต๊ะเก้าอี้  กีฬา มอบขนมไอศครีมเลี้ยง จัดสร้างห้องสุขาสำหรับ นักเรียนแยกชายกับหญิง มอบขนมไอศครีมเลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและตัวแทน นักเรียนจำนวน 4 โรงเรียนโดยมี โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านทะเล โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกโจด ณ ห้องประชุม รร.บ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

     สำหรับความเป็นมาของกิจกรรม csr หมู่เสือ วปอ 58 มาจากแนวคิดการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือสถานศึกษา สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความขาดแคลนและตอบแทนสังคมในคราวเดียวกัน

     ซึ่งกิจกรรมแต่ละปี ก็จะมาจากการนำเสนอของคนในกลุ่ม บางปีเน้นสร้างที่พักให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย บางปี เน้นคนพิการ บางปีเน้นโรงเรียน 

     บุคคลากรที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม csr นี้คือ พล.อ.กนก ภู่ม่วง หน.หมู่เสือ

นางณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญจากบริษัท คาราบาวกรุ๊ป

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์จากบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

นางปนัดดา เจริญจิตมั่นจากบริษัท jcj พลาสและเป็นเลขานุการหมู่เสือ