ADS


Breaking News

วช.เน้นกรอบการวิจัยและนวัตกรรม โชว์ผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร NRCT Open House 2023

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  NRCT Open House 2023

     วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อาคาร วช.1 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่แปดใน “ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร”

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 โดยในปีงบประมาณ 2566- 2570 วช. ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม วช. มุ่งมั่นการสร้างนักวิจัยอาชีพที่สามารถสร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

     ถัดมา เป็นการเสวนาเรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยผู้ร่วมเสวนาและประเด็นเสวนา ดังนี้ ในหัวข้อ “นโยบายและการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร” โดย รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ในหัวข้อ “นวัตกรรมยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง” โดย ศ. ดร.กมล เลิศรัตน์ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจจุลินทรีย์” โดย รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ และในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม” โดย นางสาวสุนันทา สมพงษ์ 

    สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นางสาวศยามล ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการแถลง “ผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” โดย นางสาวสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ในหัวข้อประเด็น “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์” ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Innovative house)Duo Talk Show “สร้างธุรกิจให้ปัง...ด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง”โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายรัชชานนท์ แก้วมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เฮอร์บิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเด็น Duo Talk Show “มุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาหรือ up-scale สู่ระดับอุตสาหกรรม” โดย ดร.วารีรัตน์ อัครธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วย รศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็น Duo Talk Show “เจรจาอย่างไรให้ปัง เกิดความร่วมมือทางวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดย รศ. ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.เชิดพงศ์ หังสสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟุตแคร์ จำกัด และประเด็น Duo Talk Show “นักธุรกิจรุ่นใหม่ใช้งานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจ” โดย คุณรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ภัทรา ผาสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งกิจกรรมการเสวนาในวันนี้จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสู่การสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยไทยต่อไป