ADS


Breaking News

สสว.เร่งเต็มสูบ ปั้น SME เติบโต เปิด 5 เครื่องมือ สุดเจ๋ง ตอบโจทย์โดนใจ SME ไทย

สสว. เดินหน้าเต็มสูบ หนุน SME เติบโต
เปิด 5 เครื่องมือ สุดปัง ตอบโจทย์โดนใจ SME ไทย
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้ารับสมัคร SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการการส่งเสริม และสนับสนุนของโครงการอย่างต่อเนื่อง เปิด 5 เครื่องมือ สุดปัง จากผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ตอบโจทย์ โดนใจ SME ไทย มั่นใจช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน พร้อมเติบโตสู่สากล
     นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2565 เพื่อให้ MSME ได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน ภายในหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับปี 2566 นี้ สสว. ได้สานต่อแคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานในทุกธุรกิจให้เทียบเท่าสากล เพื่อธุรกิจจะเข้มแข็ง พร้อมหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง เติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป”
     ทั้งนี้ สสว. มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ โดยเตรียมการให้บริการของผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ดังนี้
      หมวดที่ 1 : การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ
1.บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท สามารถให้รวมค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินธุรกิจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการได้ ยกเว้นการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีบริการอื่นๆ
     2.บริการในการพัฒนาสินค้าและบริการกลุ่มประเภท BCG รวมถึงบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เครื่องหมายการค้าและการออกแบบสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับสินค้า BCG ที่กำลังพัฒนา หรือได้พัฒนาขึ้นแล้ว
     ทั้งนี้ ในปี 2566 นี้ สสว.ได้เพิ่มบริการในการพัฒนาหรือการนำระบบ AI, ERP หรือ ระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

     หมวดที่ 2 : การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ
2.1 บริการด้านการอบรมเชิงลึก เพื่อให้ได้รับใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรจากผู้ให้บริการทางธุรกิจ หรือหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง หรือการอบรมแบบเฉพาะกลุ่ม ในลักษณะ In-House Training ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2 บริการการ Implement การตรวจสอบ ติดตามประเมิน การใช้เครื่องมือ (Tools) เป็นต้น หรือการอบรมให้แก่บุคลากรทางธุรกิจ (In-House Training) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะพนักงานในสถานประกอบการ ด้านบัญชีการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ ดิจิทัล/AI ระบบ ERP เป็นต้น
 
     หมวดที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
3.1 บริการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน รวมถึงการประเมินสถานที่ หรือเพื่อให้ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน อย., มผช., ISO, GMP, HACCP, มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark), มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (SHA, SHA Plus, มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว, มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ฯลฯ) และมาตรฐานอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความเชื่อถือหรือเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2 บริการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ประเมินต่างๆ รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท เช่น เครื่องมือชั่ง ตวง วัด ฯลฯ
3.3 บริการเพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งการขึ้นทะเบียน ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือ ทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การขึ้นทะเบียนหมอนวดกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านสปา ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านนวด ฯลฯ
3.4 การใช้บริการกับโรงงานต้นแบบ หรือ Prototype Plant หรือที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อผลิตสินค้าในราคาต้นทุนการดำเนินงานไม่สูง หรือ เพื่อทดลองผลิตสินค้าหรือใช้บริการเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อทดสอบการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าและมาตรฐานสูง เป็นต้น
 
     หมวดที่ 4 : การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด
บริการการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการฝึกอบรม เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม การเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบ Online ผ่าน Platform ที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม เป็นต้น โดยให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงาน/กิจกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 
     หมวดที่ 5 : การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
บริการในด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการฝึกอบรม เช่น การส่งเสริมการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ในการขยายสินค้า และ/หรือ บริการจากภูมิภาคหรือประเทศหนึ่ง ไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ การสร้างการรับรู้แบรนด์ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าในต่างประเทศเพิ่มเติม การส่งเสริมหรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายสินค้า และ/หรือบริการ กับธุรกิจในต่างประเทศ ฯลฯ
      นอกจากนี้ ผอ.สสว. ยังฝากย้ำไปยังผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการในระบบว่า “อยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านกรอกข้อมูลในแพลตฟอร์ม SME ONE ID ให้ครบถ้วน เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อ สสว. จะได้รวบรวมทำฐานข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการให้มากที่สุด และพึงพอใจสูงสุด”
     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครรับความสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963 และ https://bds.sme.go.th