ADS


Breaking News

The Young Energy Designer 2023 ครั้งแรกกับการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ครั้งแรกกับการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน The Young Energy Designer 2023

นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
     วันนี้ (3 พ.ค.66) นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวในการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ว่า เวทีดังกล่าว เป็นเวทีการประกวดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน ของเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไข ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน ส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
     การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ได้จัดการประกวดฯ ขึ้นเป็นปีแรก และได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ 4 ครั้ง ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดงานชี้แจงฯ เป็นครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ กรีนนิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันนี้ (3 พ.ค. 2566) ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
     การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1-2 หรือเทียบเท่า ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท
     ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com

—-

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย