ADS


Breaking News

“ศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน”(ISTC) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน”
  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน” (The Innovation Center for Research and Development of Sustainable Cocoa Thailand : ISTC) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  “ศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน” (ISTC) มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี และยกระดับการจัดการคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้ไทย ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านโกโก้ เพิ่มศักยภาพ “คนโกโก้” ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรองรับคุณภาพเมล็ดโกโก้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนโกโก้ไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่เวทีโลก