ADS


Breaking News

วว. เปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด  ซึ่งการวิเคราะห์จะตรวจสอบได้ว่า ตัวอย่างสามารถยับยั้งไซโตไคน์ที่หลั่งออกมาได้หรือไม่ หากยับยั้งได้แสดงว่าตัวอย่างนั้นสามารถลดการอักเสบได้
     นอกจากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดังกล่าวแล้ว ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  วว. ยังให้บริการวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์  การประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์  การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  การทดสอบความปลอดภัยในอาหารและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ โดยได้รับการสนับสนุนการทำงานจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. รวมทั้งให้บริการทดสอบด้านเภสัชและพิษวิทยาของสารสกัด การทดสอบด้านประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) 
     สอบถามรายละเอียดและรับบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด ติดต่อได้ที่   โทร. 0 2577  9132  (ดร.สินี ศิริคูณ)  E-mail :  sinee@tistr.or.th