ADS


Breaking News

นักวิจัย วช. นำเสนอผลงานที่ประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

นักวิจัย วช. ร่วมประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 ที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ ได้รับเกียรติให้ไปนำเสนอผลการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารน้ำเขื่อน โครงการชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ อันเป็นผลงานหนึ่งของแผนงานวิจัยเข็มมุ่ง ฯ ที่สนับสนุนโดย วช. เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของประเทศสมาชิก ในการประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 เรี่อง “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ในการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยของน้ำและสุขาภิบาล (SDG6) ของผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหประชาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

     ทั้งนี้ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัติกรรม ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การใช้โอกาสของการปฏิวัติเทคโนโลยีสีเขียว การจัดโครงสร้างระบบ STI  ผลสำเร็จจากประเทศตัวอย่าง และความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ระหว่างกัน ฯลฯ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดระบบ STI ของประเทศได้ต่อไป