ADS


Breaking News

อว. ส่งหน้ากาก N95 ให้ กทม. ผลงานวิจัยฝีมือคนไทย ต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

อว. มอบหน้ากาก N95 ให้ กทม. ผลงานวิจัยฝีมือคนไทย ต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
     วันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 ให้กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และโรคระบาดโควิด-19 พร้อมนี้ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว., ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน อว. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
     นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า  วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีเป้าหมายในการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาสำคัญและเป็นวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ โดย วช. ได้สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถสร้างชุดข้อมูลการระบาดวิทยา เรื่องลักษณะพันธุกรรมของเชื้อไวรัสการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ชุดตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำ การพัฒนายาและวัคซีน อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนทางการแพทย์ อาทิ หน้ากาก N95 ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (หรือ PAPR) การวิจัยเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เป็นต้น และในปัจจุบัน วช. ยังได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ และสามารถต่อยอดขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมาอย่างต่อเนื่องอีกหลากหลายนวัตกรรม โดยหน้ากากอนามัยชนิด N95 ซึ่งเป็นผลงานพร้อมใช้ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS นั้น วช. ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
     “วช. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ‘หน้ากากอนามัยชนิด N95’ จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยรับมือในสถานการณ์วิกฤตทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และภาวะมลพิษทางอากาศจาก PM 2.5 ได้ โดยผ่านการส่งมอบนวัตกรรมไปสู่หน่วยงานและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป” นายสมปรารถนา สุขทวี รอง ผอ.วช. กล่าวทิ้งท้าย