ADS


Breaking News

วว. ยกระดับ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” เพิ่มผลผลิต/คุณภาพ ด้วยนวัตกรรม

ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ... สมุทรสงคราม ติดดอกมาก ออกดอกเร็ว ด้วยนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพ วว.
วว. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” 
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการ  ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งจังหวัดในการดำเนินโครงการฯ 
     ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ในภาคกลาง  โดย “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ปัจจุบันเกษตรกรปลูกลิ้นจี่  1,920 ครัวเรือน รวมพื้นที่การปลูกประมาณ  5,196 ไร่  แยกเป็นพื้นที่ อ.เมือง 7 ไร่ อ.อัมพวา 2,328 ไร่  อ.บางคนที 2,861 ไร่  โดย วว. ประสบผลสำเร็จนำ “นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” เข้าไปส่งเสริม ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 

จุดเด่นนวัตกรรม วว.
     - ทำให้ออกดอกได้เร็วกว่าลิ้นจี่ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมของต้น
     - ให้ผลผลิตมากกว่าเพราะมีการเตรียมต้นได้สมบูรณ์
     - ลดการหลุดร่วงเพราะออกผลผลิตก่อน ช่วยเลี่ยงฝนหลงฤดูที่เป็นสาเหตุ
ทำให้ดอกและผลร่วง
     - ให้ฮอร์โมนแปลงเพศ ทำให้ลิ้นจี่ติดผลได้มากกว่า
     - ให้ฮอร์โมนขยายขนาดผล ทำให้ลิ้นจี่มีผลโต
     - ให้ผลผลิตที่มีเกรดและคุณภาพดี สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่า

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ โทร. 0 2577 9004