ADS


Breaking News

วช.จัดใหญ่! เทิดพระเกียรติ ร.9 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย "วันนักประดิษฐ์"

๒ กุมภาพันธ์
วันนักประดิษฐ์
น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ จากการทรงประดิษฐคิดค้น “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”