ADS


Breaking News

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ชูผลงาน ๒๖๐ กิจกรรม สู่การยกระดับสตรีอย่างยั่งยืน

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ชูผลงาน ๒๖๐ กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  หนุนการศึกษา สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ทุกวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ ผนึกพลังองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกมิติ และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืน


วันเสาร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓  ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ    ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  โดยมี นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้  และภาคกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหมดจำนวน  ๑๘๐  คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ครบองค์ประชุม โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่วันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๕  จนถึง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  จำนวน  ๒๖๐ กิจกรรม   ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ผ่านโครงการ “๙๑๐ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้เด็กไทยทั่วประเทศ  สร้างพลังสตรีพลังสำคัญขับเคลื่อนสังคม ทุกวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ ผนึกพลังองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกมิติ และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

ในโอกาสสำคัญนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวขอขอบคุณที่ปรึกษา อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการที่ได้ร่วมมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ อย่างพร้อมเพียงในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของพลังสตรี พลังสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยนโยบายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คือ การสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

สำหรับผลการดำเนินการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเป็นอย่างดี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน  ๒๖๐ กิจกรรม และทุกกิจกรรมทำให้องค์กรสมาชิก และกลุ่มสตรีโดยเฉพาะตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พอสรุปได้ ดังนี้

    สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา ของเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศในที่สุด ทำให้เกิด โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกนักเรียน ที่ขาดแคลนทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาชิกทั่วประเทศ จัดการทุนหาศึกษาให้แก่นักเรียนเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๒๗ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๑,๐๐๐ บาท และได้จัดทำ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดย มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา ให้กับเด็กเปราะบางและเด็กนักเรียนขาดแคลน  นอกจากนี้ ได้สนับสนุน มอบรถเข็นวีลแชร์เป็นจำนวน ๑๕๐ คัน ให้กับกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง มอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด ในโอกาสเดินทางไป มอบทุนตาม โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ทุกภูมิภาค เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

    สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างพลังสตรี พลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความหวัง สร้างโอกาส ให้แก่สตรีไทย ทุกอายุ ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป