ADS


Breaking News

“วันไตโลก”(World Kidney Day 2023) ชู “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” “Kidney Health For All - preparing for the unexpected, supporting the vulnerable”

งานกิจกรรม “วันไตโลก”(World Kidney Day 2023) ภายใต้คำขวัญ “Kidney Health For All - preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” หรือ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”
     ทาง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดกิจกรรมวันไตโลก(World Kidney Day 2023) “Kidney Health For All - preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” ภายใต้คำขวัญ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” ซึ่งเน้น การตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบัติ ทั้งจากธรรมชาติ(เช่น สถานการณ์ COVID อุทกภัย) และจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการบริการ วินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเพิ่มมากขึ้น
     ด้าน กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าโรคอื่นๆ คนไทยมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวาน และโรคความดันสูง ผลที่ตามมาคือภาวะไตเสื่อม และไตจะเสื่อมเร็วขึ้นหากปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานที่เปลี่ยนไป ทำให้พบโรคไตในเด็กด้วย สาเหตุหนึ่งคือการรับประทานอาหารเค็ม ฟาสต์ฟูด ขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น เกาหลีที่กำลังเป็นที่นิยม เนื้อหมักในซอสปรุงรส เกลือ ผงหมัก รวมน้ำจิ้มแล้ว โดยรวมความเค็มมากกว่าอาหารปกติถึง 5 - 10 เท่า ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนหันมาใส่ใจด้านการบริโภคอาหาร เพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ได้อีกมาก
     ด้าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในแต่ละปี ได้จัดงบประมาณหลายล้านบาท โดยเน้นส่งเสริมป้องกันดูแลแบบครบวงจร นอกเหนือจากงบประมาณการล้างไตผ่านช่องท้อง การฟอกเลือด และการปลูกถ่ายไต ซึ่งผลการทำงานในแต่ละปี จะมีจำนวนผู้ป่วยที่สูงเกินกว่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากขึ้น สปสช. จึงได้เน้นส่งเสริมการป้องกันควบคู่การดูแลรักษา โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่ให้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพิ่ม ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง ได้ให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายครบวงจร รวมถึงสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคมด้วย เพื่อให้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ครอบคลุมการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงการให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
     นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว สปสช. ได้ส่งเสริมให้มีเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายผู้ป่วยให้เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเข้าถึงการรักษา มีความรู้ความมั่นใจในการดูแลตนเองตามมาตรฐาน สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัว ทำให้เข้าใจสิทธิการรักษา ลดปัญหาความขัดแย้ง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการได้อีกทางด้วย รวมถึงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อไม่ให้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นโรคไตวาย หากป้องกันไตวายจะช่วยชะลอไตเสื่อมก่อนเวลาได้ และสนับสนุนให้มีการคลินิกเฉพาะในโรงพยาบาลอีกด้วย
     ด้าน สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้โรคไต ด้านการป้องกันและรักษาให้แก่ประชาชน และ มีบทบาทในการกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณสุขด้านโรคไตของประเทศ โดยทำงานประสานกับ กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ในการป้องกัน ดูแลรักษาด้านโรคไต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
     การจัดกิจกรรมวันไตโลก(World Kidney Day 2023) “Kidney Health For All - preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” ภายใต้คำขวัญ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณ ชั้น 1 โซน Central Court Zone C (ใกล้ลิฟต์แก้ว) ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ การตรวจสุขภาพโรคไต ฟรี สำหรับประชาชน โดยได้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตมาให้คำปรึกษากับประชาชน เพื่อที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลตรวจ ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจคัดกรองโรคไต ได้แก่ การตรวจค่าการทำงานของไตจากการเจาะเลือด หรือการตรวจปัสสาวะดูปริมาณโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะ ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไต งานแสดงผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ การสาธิตการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสาธิตการทำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเชฟชื่อดัง และรายการบนเวทีที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงจาก ดารา ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการประกวดหนุ่มสาวสุขภาพไตดี นอกจากนี้ยังจัดทำเสื้อกิจกรรมวันไตโลก จำหน่ายในราคาตัวละ 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปอันจะส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 02-718 1898 หรือ เว็บไซต์