ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ 2566"(Thailand Inventors’Day 2023) 2-6 ก.พ. นี้ ณ ไบเทค บางนา

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
🔬วันนักประดิษฐ์ 2566 🔬
Thailand Inventors’Day 2023
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
     พบกับนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน
🟢 นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
🟢 นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
🟢 นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ IPITEx 2023
🟢 นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023
🟢 นิทรรศการ Highlight 
🔹 ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure
🔹 ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST
🔹 พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE
🔹 จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR
🔹 นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION
🔹 U2T
🔹 จุดเริ่มต้นเล็กๆ ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ Youth in Charge

📌 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online  ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่ 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ : 

Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

#อว. #MHESI
#วช. #NRCT 
#วันนักประดิษฐ์ #ThailandInventorsDay2023