ADS


Breaking News

“ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip” ผลงานประดิษฐ์คิดค้นคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 66 จาก วช.

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 66 : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip”
รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล หัวหน้าโครงการวิจัย
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมนักวิจัยจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร
     รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ. ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ต้องการชุดตรวจวัณโรคที่สามารถตรวจได้รวดเร็ว เป็นชุดตรวจที่อาศัยหลักการทางอณูชีววิทยาที่มีความไวและความจำเพาะสูง ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือจำเพาะที่มีราคาแพง และควรเป็นเทคนิคที่ใช้งานง่าย อ่านผลได้ง่ายด้วยตาเปล่าทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรคได้อย่างครอบคลุมและง่ายขึ้น ส่งผลต่อการพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป อันจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคได้ จึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip” ซึ่งสามารถวินิจฉัยวัณโรคได้จากสิ่งส่งตรวจเสมหะของผู้ป่วยโดยตรง มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ที่มีในปัจจุบัน โดยมีความไวและความจำเพาะสูง อาศัยหลักการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสคงที่ที่ชื่อว่า Multiplex-recombinase polymerase amplification ร่วมกับไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเชื้อ M. tuberculosis ได้แก่ IS1081 และ IS6110 และตรวจสอบผลผลิตสารพันธุกรรมด้วยแถบตรวจ MTB Strip ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นการทดสอบจึงทำได้ง่ายเพราะใช้เพียงกล่องควบคุมอุณหภูมิทั่วไปที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการในการดำเนินปฏิกิริยา มีต้นทุนในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคที่ถูก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือจำเพาะ การทดสอบจนถึงอ่านผลมีความรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 40 นาที และสามารถอ่านผลง่ายได้ทันทีด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิปกติ โดยมีอายุการเก็บรักษา 1 ปี เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก เพื่อใช้วินิจฉัยวัณโรค ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อในประเทศไทยในอนาคต อันจะนำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการวัดผลที่แม่นยำ ด้วย“ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip”