ADS


Breaking News

วช. เสริมวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ เผยเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นครชัยศรี จ.นครปฐม สุดประทับใจ

วช. หนุนวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะทีมนักวิจัย
     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ซึ่งมี พลเอก วินัฐ อินทรสุวรรณ เป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ “โครงการยกระดับอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบนเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จัก และนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น
     อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าวฯ มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ มาประยุกซึ่งเป็นการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการ “บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” นำไปสู่การพัฒนาชุมชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ และมีส่วนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
     ผศ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการ “การยกระดับอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการทั่วไปการนวด และสปา 2) กายวิภาคเบื้องต้น 3) การนวดแผนไทย 4) การนวดเท้า 5) การทำสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ความปลอดภัย 7) บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 8) การตลาด และ 9) เทคโนโลยีและหลักสูตรพัฒนาอาชีพการนวดแผนไทยและสปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 60 ชั่วโมง และการสร้างสปาตามอัตลักษณ์ จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) สปาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชมรมนวดวัดตุ๊กตานำเสนอเอกลักษณ์ของส้มโอและใบบัวบก 2) สปาออร์แกนิกชุมชนบ้านหัวอ่าว นำเสนอเอกลักษณ์ของฝรั่ง ส้มโอ และข้าวสาร นำไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ตลาดน้ำลำพญา เส้นทางที่ 2 ตลาดน้ำดอนหวาย เส้นทางที่ 3 ตลาดดอนหวาย และ เส้นทางที่ 4 บ้านศาลาดิน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้และหลักสูตรพัฒนาอาชีพการนวดแผนไทยและสปา โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความหลากหลายและโดดเด่น เช่น แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน การฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย การล้างพิษ การทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน สปา เป็นต้น 
     สู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี นำไปสู่ปัจจัยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างแท้จริง
     ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบนเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี ล่องเรือซึ่งมีกิจกรรมการนวดบนเรือพร้อมเยี่ยมชมสถานที่ ได้แก่ 1) วัดท่าพูด 2) วัดไร่ขิง 3) สวนสามพราน 4) โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5) วัดสรรเพชญ และ 6) ตลาดน้ำดอนหวาย และชมการสาธิตการนวดแผนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชุมชน เป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับบริการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุลเป็นฐานราก ในการพัฒนาประเทศและหากท่านใดสนใจสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประหยัด ปานเจริญ (081-3038556) คุณจิดาภา จินดานุช (088-6280695) และ คุณพิมพ์ชนก มูลมิตร์ (085-2265097)