ADS


Breaking News

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ม.นเรศวร นำเสนอเครื่อง NIR เพื่อวัดการสุกแก่ทุเรียน ในงานพืชสวนก้าวหน้า(Hortex’2022) ครั้งที่ 17

     รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลงานเครื่อง NIR เพื่อวัดการสุกแก่ทุเรียน แก่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17 (Hortex’2022) & Fruitpital Innovation Fair 2022 มหานครผลไม้ มหกรรมนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพืชสวนสุดยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี