ADS


Breaking News

วว. ผนึก สนง.เกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย” ให้กับเกษตรกร

วว./สนง.เกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย” ให้กับเกษตรกร
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย (วว.)   นำโดย ดร.ตันติมา กำลัง  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) พร้อมคณะนักวิจัย  และ นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.” พร้อมบรรยายเรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระบบเกษตรปลอดภัย  ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย  อำเภอสามโคก จำนวน 30 ราย  พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว. ให้ทางกลุ่มเพื่อนำไปผลิตชีวภัณฑ์ในระบบกระบวนการปลูกผัก เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2565  
     ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย  อำเภอสามโคก ประสบปัญหาแมลง ด้วงหมัดผักในระยะแตกใบอ่อน และหนอนใยผัก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมากกว่า 70%  ทีมวิจัย วว. ได้ไปทำแปลงสาธิตโดยใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมีพบว่า  ผักที่ได้มีต้นสมบูรณ์  ช่วยลดปัญหาแมลง ลดระยะเวลาการผลิตสั้นลง  โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน  25 วัน  (จากเดิมจะใช้ระยะเวลา  30 วัน) อีกทั้งช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ในกระบวนการผลิตพืชลงด้วย
     อนึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565  วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กำหนดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.” ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก 
     ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน  ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
     โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ในส่วนของ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  หรือ  ICPIM  2   มีกำลังการผลิตสารชีวภัณฑ์รวมต่อปี 115,000 ลิตร  มีสายการผลิต “สารชีวภัณฑ์” ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืช เพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน  วว. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้จำนวน  3  รูปแบบ คือ  หัวเชื้อเหลว  หัวเชื้อผง และหัวเชื้อสด  ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี  3 ขนาด คือ  เล็ก กลาง และใหญ่  ตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่  
     สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์  ได้ที่   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์   วว.  โทร. 0 2577  9016, 02-577 9021   โทรสาร 0 2577  9009   E-mail : icpim2@tistr.or.th