ADS


Breaking News

PHOTO FAIR 2022 ครั้งที่ 31 เปิดงานคึกคัก! โดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เชิญชวนมา สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวคุณเอง (Create Your Contents)

เริ่มแล้ว !! PHOTO FAIR 2022 ครั้งที่ 31 จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ในคอนเซปต์ “Create Your Contents”
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานเปิดงาน “ Photo Fair 2022  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยมีคุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ
      โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า  กิจกรรมงาน PHOTO FAIR 2022 ครั้งที่ 31 จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ในคอนเซปต์ “Create Your Contents” สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวคุณเอง ซึ่งเป็น เทคโนโลยีการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอในปัจจุบัน ภายในงานจะมีกิจกรรม ถ่ายภาพและการสัมมนาหลากหลายความรู้ที่ทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ของ ตัวเองได้ เพื่อเป็นการประกอบอาชีพแนวใหม่ เพื่อตอบสนองการทำงาน การประชุม การสอน และการขายสินค้าในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีกล้องและอุปกรณ์เกี่ยวกับการ ทำคอนเทนต์ Vlog, Youtube  ไปจนถึงการทำ Production เพื่อตอบโจทย์งาน ในทุกๆ ด้าน และยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสนอและสัมผัสถึงความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีด้านกล้องและการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน