ADS


Breaking News

วช.เสริมงานวิจัยดูแลสุขภาพ“สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติก” จุลินทรีย์ดีต่อลำไส้ ห่างไกลโรคมะเร็ง

วช. ดันงานวิจัยห่วงใยสุขภาพ “สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติก” จุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ ห่างไกลมะเร็ง

นางสาวศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ ผู้ประกอบการ

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของโครงการผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติกสูง โดย รศ.ดร.รัชนี เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทีมนักวิจัย แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นางสาวศิริวิมล   กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์) ในการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงโปรไบโอติกสูงต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ในการส่งออกต่างประเทศ

     นางสาวศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ ผู้ประกอบการ  กล่าวว่า โครงการผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติกสูงเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทเซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด โดยได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้แบรนด์ “ไร่รื่นรมย์” ที่มีการจัดการไร่เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ผลผลิตของไร่มีหลากหลายชนิด เช่น ข้าวหอมอุบล ข้าวหอมนิล จิงจูฉ่าย อิตาเลียนเคล ผักสลัด ผักพื้นบ้าน เก็กฮวย ดาวเรือง คาโมมายล์ เสาวรส ดาวอินคา มะนาว ตะไคร้ โกโก้ ชาสมุนไพร ฯลฯ จำหน่ายแบบสดรวมถึงการแปรรูปเป็นแป้ง ผักผลไม้อบแห้ง-ผง ทำให้มีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายทั้งบริโภคสด และนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้บริโภคสามารถเตรียมหรือทำรับประทานเองได้อย่างสะดวก สำหรับปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ  คือ ความต้องการองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  โครงการนี้จึงเป็นการเข้ามาช่วยเสริมจุดแข็งให้กับไร่รื่นรมย์โดยการนำผลผลิตอินทรีย์ที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ปั่น โดยพัฒนาให้เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลในการพัฒนาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงโปรไบโอติกสูงที่มีส่วนประกอบหลักจากอิตาเลียนเคล ที่มีการใช้แก่นตะวัน จิงจูฉ่าย เป็นส่วนผสม ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงโปรไบโอติกสูงระหว่างการเก็บรักษา ร่วมกับการทดสอบความเป็นโปรไบโอติก ในระดับทางเดินอาหารจำลอง ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ามีปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีชึวิตอยู่ คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม (6 log CFU/g) ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น แสดงให้เห็นว่าผงโปรไบโอติกดังกล่าวยังมีศักยภาพในการเป็นโปรไบโอติกอยู่หลังการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 180 วัน (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ราชกิจจานุเบกษา) และส่วนที่ 3 การศึกษาข้อมูลทางการตลาดเบื้องต้นสำหรับธุรกิจสมูทตี้โปรไบโอติกสูง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากผลการทดสอบการยอมรับเคลโปรไบโอติกสูงจากผู้บริโภคจำนวน 120 คน โดยให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์สมูทตี้เคลโปรไบโอติกสูง คิดเป็นร้อยละ 92.5 โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฏ และรสชาติ ของผลิตภัณฑ์ฯ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสทางการตลาดสอดคล้องกับผลสำรวจทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ รวมทั้งแนวโน้มของผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่มีโอกาสขยายต่อในอนาคตต่อไป

     ทั้งนี้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้เยี่ยมชม ไร่รื่นรมย์ แปลงเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยว ผลิตผลออแกนิค ร้านจัดจำหน่ายสินค้าและได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติก ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ของระบบโพรไบติกที่จะช่วยดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร จัดการสารก่อการแพ้และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนไทยสู่การแข่งขันในระดับตลาดสากล และหากท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าผ่านช่องทาง Line : @rairuenrom และ ผ่านช่องทางเพจ facebook : ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวออร์แกนิค Rai Ruen Rom Orgaic Farm