ADS


Breaking News

57 ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ยอดเยี่ยม นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมปี65

57 ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ผงาด นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมปี65 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย 57 ราย ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนด 15 ประเภท พร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งในด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติและมีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ล่าสุดได้จัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปีนี้นับเป็นปีที่ 30

"รางวัลอุตสาหกรรมมีเป้าหมายประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” นายสุริยะกล่าว

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 57 ราย รางวัล 15 ประเภท โดยทุกรายได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานแต่ละประเภทรางวัลอย่างเข้มงวดหลายด้าน แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  แสดงถึงความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โดยรางวัลทั้ง 15 ประเภท ประกอบด้วย 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล คัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีการนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของตนเอง และสามารถสร้างการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวมได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต  2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย  4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  5) ประเภทการจัดการพลังงาน  6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  7) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  8) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม  และ 9) ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 36 ราย

3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1) ประเภทการบริหารจัดการ  2) ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  3) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม  4) ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล และ 5) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล จำนวน 20 ราย