ADS


Breaking News

กรมศุลกากร เผยผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือน ก.ย. 65 รวมมี 3,558 คดี มูลค่ากว่า 245.5 ล้านบาท

ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนกันยายน 2565

     นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์  รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ...ศุลกากร พ.. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน... บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

 สำหรับในปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) กรมฯ ได้ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรทั้งหมด 27,465 คดี คิดเป็นมูลค่า 3,742.1 ล้านบาท

           โดยในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวน 3,558 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 245.5 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด 

     1.1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 4,780 กรัม มูลค่า 14.34 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตรวจพบผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน ซุกซ่อนมาในร่างกาย น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 1,075 กรัม มูลค่า 3.22 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตรวจพบผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน ซุกซ่อนมาในร่างกาย น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 1,500 กรัม มูลค่า 3.22 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนกันยายน 2565  มีจำนวน 24 คดี มูลค่า 46.67 ล้านบาท

      โดยในปีงบประมาณ 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) กรมฯ ได้จับกุมยาเสพติด จำนวน 125 คดี คิดเป็นมูลค่า 2,030.45 ล้านบาท


2. ผลการจับกุมบุหรี่

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ทำการตรวจยึดบุหรี่มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ มาพร้อมกับผู้เดินทางเข้ามาทางด่านสะเดาฯ  โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง พร้อมด้วยบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆ จำนวน 20 รายการ รวม 56,376 มวน มูลค่า 331,711 บาท

ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2565  ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 126 คดี มูลค่า 5.41 ล้านบาท  2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 201 คดี มูลค่า 5.16 ล้านบาท

            โดยในปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) กรมฯได้จับกุมบุหรี่ จำนวน 1,169 คดี คิดเป็นมูลค่า 307.2 ล้านบาท และจับกุม บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 804 คดี มูลค่า 15.71 ล้านบาท


 3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร

                   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสงขลา ได้ทำการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในตำบลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา พบหอมหัวใหญ่ มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จำนวน 15000 กิโลกรัม มูลค่า 600,000 บาท 

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวน 51 คดี มูลค่า 6.26 ล้านบาท

โดยในปีงบประมาณ 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564กันยายน พ.ศ. 2565) กรมฯ
ได้จับกุมสินค้าเกษตร จำนวน 745 คดี คิดเป็นมูลค่า 49.33 ล้านบาท

     โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังให้ความสำคัญกับการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเนื้อหมูที่วางขายในท้องตลาดมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและเชื้อ ASF อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรไทยออกจำหน่ายและผลักดันให้กลไกทางการตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยสถิติการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 9 คดี รวม 153,800 กิโลกรัม มูลค่า 31.44 ล้านบาท