ADS


Breaking News

ซินโครตรอนเยี่ยมจันทบุรีปรึกษาความร่วมมือวิจัย“กองโบราณคดีใต้น้ำ”

ซินโครตรอนเยือนจันทบุรีหารือความร่วมมือวิจัย “กองโบราณคดีใต้น้ำ”
     นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยือน จ.จันทบุรี ร่วมหารือ “กองโบราณคดีใต้น้ำ” สู่ความร่วมมืองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
     จันทบุรี - ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดี ณ กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร  จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 โดยมี นายวสันต์ เทพสุริยานนท์ ผู้อำนวยการกองโบราณคดี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำ ให้การต้อนรับ 
     ในโอกาสนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การทำ โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำได้บรรยายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การดูแลรักษา ส่วนนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้บรรยายถึงคุณสมบัติของแสงซินโครตรอน การนำแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโบราณคดี เพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัย สู่การไขเรื่องราวในอดีตของดินแดนสุวรรณภูมิผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่จมอยู่ใต้น้ำ
     จากนั้น ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ และคณะนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ได้เข้าชมอาคารสำนักงาน ส่วนการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และแหล่งเรือจมเสม็ดงาม หรืออู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินฯ