ADS


Breaking News

อินโดเยือนซินโครตรอนไทยร่วมสร้างบัณฑิตเครื่องเร่งอนุภาค

อินโดเยือนซินโครตรอนไทยหารือสร้างบัณฑิตเครื่องเร่งอนุภาค
     ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียเยือนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมหารือสามฝ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สร้างบันฑิตเครื่องเร่งอนุภาค
     นครราชสีมา – ดร.เอดี กีรี รัชมัน ปูตรา (Dr. Edy Giri Rachman Putra) รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ยาน ยาเรียนโน (Dr. Yan Yarianto) รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะจากสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Agency: BRIN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับ
     ดร.เอดี กีรี รัชมัน ปุตรา กล่าวแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งได้แสดงความจำนงที่จะส่งนักวิจัยของ BRIN และนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคที่ มทส. โดยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและ BRIN เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ BRIN ยังมีแผนการดำเนินการพัฒนากำลังคนทางด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ ด้านอาหาร สุขภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วย
     พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้นำผู้บริหารและคณะจากอินโดนีเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อผลิตแสงซินโครตรอน ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กต้นแบบสำหรับเครื่องผลิตแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ขนาด 3GeV ซึ่งรับความสนใจอย่างดียิ่ง
     สำหรับ BRIN เป็นองค์กรรูปแบบพิเศษด้านการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้โดยอยู่ภายใต้การกำกับของประธานาธิบดี และประกอบด้วย 48 หน่วยงานวิจัยของอินโดนีเซีย มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของประเทศอินโดนีเซีย