ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3 ปี 65 เร่งมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ลงพื้นที่มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง  สุโขทัย  พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
     ระหว่างวันที่  14 – 17 ตุลาคม 2565  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบรถจักรยาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง  สุโขทัย  พิษณุโลก และเพชรบูรณ์  ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่ง รถจักรยาน รวม 600 คัน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมถึงมอบค่าพาหนะให้กับโรงเรียนที่เดินทางมารับ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,079,545 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษา จักรยานจะถูกส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยมี คุณครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย สมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี 
     และในวันที่ 25-30 ตุลาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงพื้นที่มอบรถจักรยาน พร้อมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมถึงมอบค่าพาหนะให้กับโรงเรียนที่เดินทางมารับให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานรวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี พร้อมทั้งกำหนดนัดหมายมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อีกเป็นลำดับต่อไป  
     รวมงบประมาณโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 13 จังหวัด  85 โรงเรียน  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,653,352.50 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
     ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน